VPS Tốt Nhất - Giá Rẻ Nhất

VPS giá rẻ sẽ đáp ứng cho nhiều nhu cầu sử dụng lab, testing, demo.... với chi phí thấp nhất.

2Core_2GB

CPU 2 vCPU
RAM 2 GB
SSD 30 GB
Network 100Mbps
Băng thông Unlimited
IPv4 01 Địa chỉ

2Core_4GB

CPU 2 vCPU
RAM 4 GB
SSD 50 GB
Network 100Mbps
Băng thông Unlimited
IPv4 01 Địa chỉ

4Core_8GB

CPU 4 vCPU
RAM 8 GB
SSD 100 GB
Network 100Mbps
Băng thông Unlimited
IPv4 01 Địa chỉ

6Core_12GB

CPU 6 vCPU
RAM 12 GB
SSD 200 GB
Network 100Mbps
Băng thông Unlimited
IPv4 01 Địa chỉ

8Core_16GB

CPU 8 vCPU
RAM 16 GB
SSD 200 GB
Network 100Mbps
Băng thông Unlimited
IPv4 01 Địa chỉ

12Core_24GB

CPU 12 vCPU
RAM 24 GB
SSD 300 GB
Network 200Mbps
Băng thông Unlimited
IPv4 01 Địa chỉ

20Core_48GB

CPU 20 vCPU
RAM 48 GB
SSD 300 GB
Network 200Mbps
Băng thông Unlimited
IPv4 01 Địa chỉ

30Core_64GB

CPU 30 vCPU
RAM 64 GB
SSD 300 GB
Network 200Mbps
Băng thông Unlimited
IPv4 01 Địa chỉ

40Core_96GB

CPU 40 vCPU
RAM 96 GB
SSD 300 GB
Network 200 Mbps
Băng thông Unlimited
IPv4 01 Địa chỉ

60Core_128GB

CPU 60 vCPU
RAM 128 GB
SSD 300 GB
Network 200 Mbps
Băng thông Unlimited
IPv4 01 Địa chỉ

80Core_160GB

CPU 80 vCPU
RAM 160 GB
SSD 300 GB
Network 200 Mbps
Băng thông Unlimited
IPv4 01 Địa chỉ